တစ္ပတ္တာတြက္ဆ သင့္ဘ၀ရဲ႕ကံၾကမၼာ (၅-၁၁-၂၀၁၇ မွ ၁၂-၁၁-၂၀၁၇) ထိ


တစ္ပတ္တာတြက္ဆ သင့္ဘ၀ရဲ႕ကံၾကမၼာ (၅-၁၁-၂၀၁၇ မွ ၁၂-၁၁-၂၀၁၇) ထိ


တနဂၤေႏြ

မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ မိမိအား အားေပးကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ား ျပဳေပးသူမ်ားရွိေနတတ္ေသာ္လည္း၊ မလုိသူမ်ား၊ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်လုိသူမ်ားလည္း ရွိေနပါလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြအသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းအသစ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္ျဖစ္ပါမည္။ ေရရွည္လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္မည္။ ေနအိမ္၏လုိအပ္ခ်က္အတြက္ ျပဳျပင္၊ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မည္။ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ မူးေ၀ထုိင္းမႈိင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ ဗုဒၶဟူး၊ စေနသား သမီးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲစရာမ်ား ျဖစ္ရတတ္ပါသည္။

(ခရီးဆုံးအတူ တြဲေလွ်ာက္၍ လက္တြဲႏုိင္သူအျဖစ္ အနီးဆုံးလူမ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ၾကည့္လုိက္ပါ)

ယၾတာ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ “ပဲ ကိတ္”မုန္႔ ကပ္လွဴေပးပါ။တနလၤာ

လုပ္ငန္းအေျပာင္းအလဲလုပ္ကုိင္မႈျပဳရတတ္ပါသည္။ စပ္တူစီးပြားလုပ္ကုိင္ၾကသူမ်ား ေအာင္ ျမင္မႈမ်ားရရွိမည္။ ပတ္၀န္းက်င္၏ အားေပးကူညီမႈ အျပည့္အ၀ရ ရွိပါလိမ့္မည္။ ေငြအလုံးအရင္းျဖင့္ ရရန္ရွိသည္မ်ား ၀င္လာပါလိမ့္မည္။ ေပးထားေသာကတိ၊ ျပဳထားေသာသစၥာ၊ မွန္ကန္ဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မည္။ မိမ္ိ၏ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစတတ္ေသာ အျပဳအမူ၊ အေျပာ အဆုိမ်ား ထိန္းသိမ္းမႈရွိရန္ လုိပါ သည္။ အိမ္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ေန ထုိင္ရတတ္သည္။

(ခ်စ္ၾကသူအခ်င္းခ်င္း အခုိက္အတန္႔ အဆင္မေျပမႈအေပၚ ရန္သေဘာမထင္သည့္ မွန္ေသာ အျမင္အသိျဖင့္ ဆက္ဆံမိရန္ သတိျပဳပါ)

ယၾတာ။ ။ အိမ္မွဘုရားတြင္ ႏုိ႔ထမင္းကပ္လွဴေပးပါ။အဂၤါ

၀င္ေငြေကာင္းေသာ္လည္း ေထာက္ပ့ံကူညီမႈ၊ လူမႈေရးနားလည္သိတတ္မႈ၏ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ျခင္း ခံေနရပါလိမ့္မည္။ အလုပ္ႏွင့္လက္ အဆက္မျပတ္ရွိေနတတ္ေသာ္လည္း ခံစားခြင့္ နည္းပါးေနပါလိမ့္မည္။ မိမိ၏၀န္ထမ္းမ်ားထဲမွ ခ်ီးျမႇင့္ေထာက္ပံ့သင့္သူအား ဂုဏ္ျပဳဆုေငြမ်ား ခ်ီးျမႇင့္သင့္ပါသည္။ ေျမ၊အေမြအႏွစ္ႏွင့္ ေျမတြင္းေအာင္းပစၥည္းမ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ အနက္ေရာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေစရတတ္ပါသည္။ ေပါင္ႏွင့္ဆီးစပ္တုိ႔တြင္ အပူနာ၊ ဒဏ္ရာထိခုိက္ရွနာျဖစ္တတ္ပါသည္။

(အခ်စ္ေရးတြင္ အမွန္အတည္ မတြက္မိ၍ အႀကံအစည္ပ်က္ရျခင္းမ်ား ရွိေနပါလိမ့္မည္)

ယၾတာ။ ။ အသုံးမလုိေသာ အ၀တ္ေဟာင္းမ်ားအား စြန္႔ပစ္ လုိက္ပါ။ဗုဒၶဟူး

ေဒသသစ္၊ ေနရာအသစ္မ်ားဆီသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ ျပဳရပါလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြဆရာသမားတုိ႔၏ အကူအညီမ်ားစြာရေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔အတြက္ ေသာကမကင္း ျဖစ္ရတတ္သည္။ မိခင္ဘက္မွ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ စိတ္၀မ္းကြဲရျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေစရတတ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ အကူအညီလုိအပ္ေနသူမ်ားကုိေတြ႕ခဲ့ပါက ကူညီျဖည့္ဆည္း ေပးလုိက္ပါ။

(ခ်စ္သူႏွင့္ပတ္သက္မိေလသမွ်၊ အမွန္အျပစ္မရွိေအာင္ ထိန္းေနသည့္ၾကားမွပင္ ရန္ျဖစ္မိ မေရွာင္ႏုိင္ေအာင္ တားဆီးမရ ျဖစ္ေနၾကပါလိမ့္မည္)

ယၾတာ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ “ ေပါက္ေပါက္”တစ္ထုတ္ဒါနျပဳလုိက္ပါ။ၾကာသာပေတး

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားမိေသာကိစၥမ်ားအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္မရႏုိင္ေသးပါ။ အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္ စုေပါင္း၍ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈ ျပဳရတတ္ပါသည္။ ယခုကာလအတြင္း ပုတီးစိတ္၊ တရားထုိင္၊ တရားစခန္း၀င္ျခင္းမ်ား ျပဳျခင္းျဖင့္ စိတ္ကုိ တည္ၿငိမ္ေစရန္ ျပဳသင့္ပါ သည္။ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေကာင္းတစ္လွည့္၊ ဆုိးတစ္လွည့္ ျဖင့္ စိတ္တုိင္းမက်စရာမ်ား ႀကံဳရတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပရွိႏုိင္ပါသည္။

(ခ်စ္ၾကသူ အခ်င္းခ်င္း အၾကင္နာစိတ္မွာ မယုံမိ၍ အေျဖမတင္မက် ရွိေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မဂၤလာဖိတ္စာသည္ စုပုံ၍ မလြဲမေသြ ရရွိလာပါလိမ့္မည္)

ယၾတာ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ အ၀ါ ေရာင္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိး လွဴေပးပါ။ေသာၾကာ

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈတုိင္းတြင္ အဆင္ေျပမႈျဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္ပင္ပန္းခက္ခဲမႈမ်ားျဖင့္ အက်ဳိးေပး ေနရပါလိမ့္မည္။ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္း၊ အင္အားကုန္ခမ္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခံစားရတတ္ပါသည္။ စေနနံပစၥည္းမ်ား၊ စေနသားသမီးမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးေပးပါလိမ့္မည္။ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ႐ုိေသေလးစားထုိက္သူမ်ားထံမွ အကူအညီမ်ားစြာရရွိမည္။ ေရဒီယုိ၊ တီဗြီ၊ အေပၚစက္၊ ေအာက္စက္၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ စသည့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ၀င္လာပါလိမ့္မည္။ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလာဘႀကီးမိျခင္းေၾကာင့္ ေသာကမီးျဖင့္ ပူေလာင္မႈ ျဖစ္ေစရတတ္ပါသည္။

(အခ်စ္ေရးတြင္ လက္ရွိကိစၥ မွန္သမွ်သည္ ကြက္တိစိတ္ခ်၍ ဟန္မက်ႏုိင္ပါပဲ ရွိေနရပါလိမ့္မည္)

ယၾတာ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ဆီမီး ငါးတုိင္ပူေဇာ္၍ လုိရာဆုေတာင္းပါ။စေန

နာမည္ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေစာ္ထင္ရွားျခင္း ျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။ စိတ္မခ်မ္းမသာမႈမ်ား အခုိက္အတန္႔ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ မိသားစုအတြင္း အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိေနပါလိမ့္မည္။ မိမိဘက္မွ မွားယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ဟူသမွ်ကုိ ေလ့လာ၍ ျပဳျပင္သင့္ပါသည္။ အိပ္မက္ေကာင္းမ်ား ျမင္မက္ပါလိမ့္မည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား သင္ယူခြင့္ရရွိပါလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ညိႇႏႈိင္း၍ အဆင္မေျပႏုိင္ေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနပါလိမ့္မည္။

(အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္ၾကသူ အခ်င္းခ်င္း၊ မာနယွဥ္ၿပိဳင္ စကားအထာမညက္လွ်င္ ထာ၀ရရင္ဆုိင္အသြားအလာ ခက္သြားရျခင္းမ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕ေစရပါလိမ့္မည္)

ယၾတာ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ပဲေပါင္မုန္႔ ကပ္လွဴေပးပါ။

( unicode version )တစ်ပတ်တာတွက်ဆ သင့်ဘဝရဲ့ကံကြမ္မာ (၅-၁၁-၂၀၁ရ မှ ၁၂-၁၁-၂၀၁၇) ထိ


တနင်္ဂနွေ

မိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင် မိမိအား အားပေးကူညီပံ့ပိုးမှုများ ပြုပေးသူများရှိနေတတ်သော်လည်း၊ မလိုသူများ၊ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချလိုသူများလည်း ရှိနေပါလိမ့်မည်။ မိတ်ဆွေအသစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းအသစ်များ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ဖြစ်ပါမည်။ ရေရှည်လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်မည်။ နေအိမ်၏လိုအပ်ချက်အတွက် ပြုပြင်၊ပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်ရပါလိမ့်မည်။ သွေးအားနည်းခြင်း၊ မူးဝေထိုင်းမှိုင်းခြင်းများ ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေသား သမီးများကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲစရာများ ဖြစ်ရတတ်ပါသည်။

(ခရီးဆုံးအတူ တွဲလျှောက်၍ လက်တွဲနိုင်သူအဖြစ် အနီးဆုံးလူများထဲမှ ရွေးချယ်ကြည့်လိုက်ပါ)

ယတြာ။ ။ မွေးနေ့တွင် “ပဲ ကိတ်”မုန့် ကပ်လှူပေးပါ။တနင်္လာ

လုပ်ငန်းအပြောင်းအလဲလုပ်ကိုင်မှုပြုရတတ်ပါသည်။ စပ်တူစီးပွားလုပ်ကိုင်ကြသူများ အောင် မြင်မှုများရရှိမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်၏ အားပေးကူညီမှု အပြည့်အဝရ ရှိပါလိမ့်မည်။ ငွေအလုံးအရင်းဖြင့် ရရန်ရှိသည်များ ၀င်လာပါလိမ့်မည်။ ပေးထားသောကတိ၊ ပြုထားသောသစ္စာ၊ မှန်ကန်ဖို့ လိုပါလိမ့်မည်။ မိမ်ိ၏ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေတတ်သော အပြုအမူ၊ အပြော အဆိုများ ထိန်းသိမ်းမှုရှိရန် လိုပါ သည်။ အိမ်နေရာ ပြောင်းရွှေ့နေ ထိုင်ရတတ်သည်။

(ချစ်ကြသူအချင်းချင်း အခိုက်အတန့် အဆင်မပြေမှုအပေါ် ရန်သဘောမထင်သည့် မှန်သော အမြင်အသိဖြင့် ဆက်ဆံမိရန် သတိပြုပါ)

ယတြာ။ ။ အိမ်မှဘုရားတွင် နို့ထမင်းကပ်လှူပေးပါ။အင်္ဂါ

၀င်ငွေကောင်းသော်လည်း ထောက်ပ့ံကူညီမှု၊ လူမှုရေးနားလည်သိတတ်မှု၏ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ခြင်း ခံနေရပါလိမ့်မည်။ အလုပ်နှင့်လက် အဆက်မပြတ်ရှိနေတတ်သော်လည်း ခံစားခွင့် နည်းပါးနေပါလိမ့်မည်။ မိမိ၏ဝန်ထမ်းများထဲမှ ချီးမြှင့်ထောက်ပံ့သင့်သူအား ဂုဏ်ပြုဆုငွေများ ချီးမြှင့်သင့်ပါသည်။ မြေ၊အမွေအနှစ်နှင့် မြေတွင်းအောင်းပစ္စည်းများ ရရှိပါလိမ့်မည်။ အနက်ရောင်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်စေရတတ်ပါသည်။ ပေါင်နှင့်ဆီးစပ်တို့တွင် အပူနာ၊ ဒဏ်ရာထိခိုက်ရှနာဖြစ်တတ်ပါသည်။

(အချစ်ရေးတွင် အမှန်အတည် မတွက်မိ၍ အကြံအစည်ပျက်ရခြင်းများ ရှိနေပါလိမ့်မည်)

ယတြာ။ ။ အသုံးမလိုသော အဝတ်ဟောင်းများအား စွန့်ပစ် လိုက်ပါ။ဗုဒ္ဓဟူး

ဒေသသစ်၊ နေရာအသစ်များဆီသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု ပြုရပါလိမ့်မည်။ မိတ်ဆွေဆရာသမားတို့၏ အကူအညီများစွာရသော်လည်း ၄င်းတို့အတွက် သောကမကင်း ဖြစ်ရတတ်သည်။ မိခင်ဘက်မှ ဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ ထောက်ပံ့ကူညီမှုများ ရရှိပါလိမ့်မည်။ ရင်းနှီးသူများနှင့် စိတ်ဝမ်းကွဲရခြင်းမျိုး ဖြစ်စေရတတ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် အကူအညီလိုအပ်နေသူများကိုတွေ့ခဲ့ပါက ကူညီဖြည့်ဆည်း ပေးလိုက်ပါ။

(ချစ်သူနှင့်ပတ်သက်မိလေသမျှ၊ အမှန်အပြစ်မရှိအောင် ထိန်းနေသည့်ကြားမှပင် ရန်ဖြစ်မိ မရှောင်နိုင်အောင် တားဆီးမရ ဖြစ်နေကြပါလိမ့်မည်)

ယတြာ။ ။ မွေးနေ့တွင် “ ပေါက်ပေါက်”တစ်ထုတ်ဒါနပြုလိုက်ပါ။ကြာသာပတေး

ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မျှော်လင့်ထားမိသောကိစ္စများအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်မရနိုင်သေးပါ။ အဖွဲ့အစည်းဖြင့် စုပေါင်း၍ လုပ်ဆောင်ရသည့်ကိစ္စများတွင် နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းများကြောင့် ပြဿနာဖြေရှင်းမှု ပြုရတတ်ပါသည်။ ယခုကာလအတွင်း ပုတီးစိတ်၊ တရားထိုင်၊ တရားစခန်းဝင်ခြင်းများ ပြုခြင်းဖြင့် စိတ်ကို တည်ငြိမ်စေရန် ပြုသင့်ပါ သည်။ စီးပွားရေးကိစ္စများတွင် ကောင်းတစ်လှည့်၊ ဆိုးတစ်လှည့် ဖြင့် စိတ်တိုင်းမကျစရာများ ကြုံရတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေရှိနိုင်ပါသည်။

(ချစ်ကြသူ အချင်းချင်း အကြင်နာစိတ်မှာ မယုံမိ၍ အဖြေမတင်မကျ ရှိနေမည်ဖြစ်သော်လည်း မင်္ဂလာဖိတ်စာသည် စုပုံ၍ မလွဲမသွေ ရရှိလာပါလိမ့်မည်)

ယတြာ။ ။ မွေးနေ့တွင် အဝါ ရောင်ပစ္စည်းတစ်မျိုး လှူပေးပါ။သောကြာ

ကြိုးစားအားထုတ်မှုတိုင်းတွင် အဆင်ပြေမှုဖြစ်သော်လည်း စိတ်ပင်ပန်းခက်ခဲမှုများဖြင့် အကျိုးပေး နေရပါလိမ့်မည်။ အိပ်ရေးပျက်ခြင်း၊ အင်အားကုန်ခမ်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခံစားရတတ်ပါသည်။ စနေနံပစ္စည်းများ၊ စနေသားသမီးများနှင့် အကျိုးပေးပါလိမ့်မည်။ အကြီးအကဲများ၊ ရိုသေလေးစားထိုက်သူများထံမှ အကူအညီများစွာရရှိမည်။ ရေဒီယို၊ တီဗွီ၊ အပေါ်စက်၊ အောက်စက်၊ အဝတ်လျှော်စက် စသည့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ၀င်လာပါလိမ့်မည်။ အလုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ လောဘကြီးမိခြင်းကြောင့် သောကမီးဖြင့် ပူလောင်မှု ဖြစ်စေရတတ်ပါသည်။

(အချစ်ရေးတွင် လက်ရှိကိစ္စ မှန်သမျှသည် ကွက်တိစိတ်ချ၍ ဟန်မကျနိုင်ပါပဲ ရှိနေရပါလိမ့်မည်)

ယတြာ။ ။ မွေးနေ့တွင် ဆီမီး ငါးတိုင်ပူဇော်၍ လိုရာဆုတောင်းပါ။စနေ

နာမည်ဂုဏ်သတင်း ကျော်စော်ထင်ရှားခြင်း ဖြစ်စေရပါလိမ့်မည်။ စိတ်မချမ်းမသာမှုများ အခိုက်အတန့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ မိသားစုအတွင်း အဆင်မပြေမှုများ ရှိနေပါလိမ့်မည်။ မိမိဘက်မှ မှားယွင်းမှုများနှင့် အားနည်းချက်များ၏ လိုအပ်ချက်ဟူသမျှကို လေ့လာ၍ ပြုပြင်သင့်ပါသည်။ အိပ်မက်ကောင်းများ မြင်မက်ပါလိမ့်မည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်များ သင်ယူခွင့်ရရှိပါလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရေးတွင် ညှိနှိုင်း၍ အဆင်မပြေနိုင်သော လိုအပ်ချက်များလည်း ရှိနေပါလိမ့်မည်။

(အချစ်ရေးတွင် ချစ်ကြသူ အချင်းချင်း၊ မာနယှဉ်ပြိုင် စကားအထာမညက်လျှင် ထာဝရရင်ဆိုင်အသွားအလာ ခက်သွားရခြင်းမျိုး ကြုံတွေ့စေရပါလိမ့်မည်)

ယတြာ။ ။ မွေးနေ့တွင် ပဲပေါင်မုန့် ကပ်လှူပေးပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *